Tianci Li

Biography:

B.S in Computational Biology, Sichuan University, 2018